torsdag 16. april 2015

NARMA vårkonferanse 2015

NARMA er et nettverk for forskningsadministrasjon organisert under UHR. Nettverket skal bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen UH-institusjonenes forskningsadministrative tjenester. Mer om NARMA her.

Konferansen gikk over to dager med fellessesjoner og parallellsesjoner. Jeg deltok på sesjonen om forskningsetikk på mandag og bibliometri på tirsdag.

Første fellessesjon hadde stortingsmelding 18 som tema. "Stortingsmeldingen om struktur – hvordan møte forventningene?"

 Sammenslåingsproblematikken var et sentralt tema her. Hvordan møter man de utfordingene som sammenslåinger av utdanningsinstitusjoner kan medføre? Et annet poeng var hvordan universitet og høgskoler kan rekruttere de beste lederne. Det overordnede målet med meldingen er høy kvalitet for høyere utdanning, noe som kan føre til nye krav for master- og doktorgradsutdanningene. 

Parallellsesjon mandag - forskningsetikk
Forskningsetikk & juss – hva veier tyngst?
 
Matthias Kaiser, senterleder, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen holdt et interessant innlegg hvor han blant annet viste siden Retraction Watch. Her publiseres poster over tilbaketrukkede vitenskapelige artikler. Man kan sette seg opp på epost-varsling og motta en epost hver gang en vitenskapelig artikkel trekkes tilbake. Varslene kommer relativt hyppig...

Når man stryker studenter med 4-5% plagiering, kan vi ikke godkjenne forskning og avhandlinger med opptil 30% plagiering. Da fortjener de ikke å være forskere, mener Kaiser. Andre porblemstillinger var sampublisering hvor veiledere står som medforfattere, selv om de kanskje ikke har medvirket til teksten i særlig stor grad. 

Sundhedsvidenskabelig institutt København ble fremhevet som et godt eksempel for å heve god vitenskapelig skikk. Her blir det tilbudt kurs for alle phd-stipendiater og for alle som skal være veiledere. Her ville kanskje biblioteket ha en naturlig plass. 

Dag 2, var det en egen sesjon for bibliometri hvor Thed van Leeuwen hadde et svært interessant innlegg. Han snakket om hvordan bibliometri er et komplekst felt hvor data kan brukes og misbrukes, og tilogmed gi ulike resultater. Leeuwen problematiserte at siteringer utelukkende er en verdi fordi det vil si at man på en eller annen måte påvirker den vitenskapelige kommunikasjonen. Men det sier allikevel ikke noe om kvalitet.Videre gikk han inn i ulike måter å hente ut bibliometriske data på. Selv om bibliometri er diskutert, er "alle" enige om at det trengs fordi det brukes som kunnskapsgrunnlag for strategiarbeid og for internasjonalt samarbeid. Indikatorrapporten ble trukket frem som et nyttig eksempel, og kan leses her.


 

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();