tirsdag 17. juni 2014

Alma og Oria er den nye hverdagen!

Rapport fra første Alma-seminar i Oslo - UiO 16. juni 2014

Fra og med 31.12.2015 er Alma vårt nye biblioteksystem, da er systemet i drift i hele BIBSYS-konsortiet. 
Ansvar for implementering er tillagt institusjonene i konsortiet.
Etablerte piloter: UiO, NB, NTNU, Nobelinstituttet, UiT.

Klare anbefalinger fra samtlige innledere denne dagen:
Informasjon, informasjon , informasjon – opplæring, opplæring, opplæring.

·         Institusjonen (oss selv) bør ha klar en strategi for implementering – nå
·         Sett av rikelig med tid til opplæring (ikke undervurder dette)
·         Alma vil endre organisasjonen vår med nye rutiner og ny arbeidsflyt, sett prosjektgruppa - nå
·         Vi går fra et informasjonssystem til et kunnskapssystem
·         Dette vil krever mye av oss alle i tiden fremover - fokus på opplæring
·         All grunn til å glede seg!

Fra Sophus Lies auditorium på UiO. 350 deltagere på seminaret. 
Institusjonene i konsortiet ble oppfordret av samtlige innledere denne dagen til å etablere prosjektgruppe og prosjektledere i nærmeste fremtid. Prosjektledere er kontaktpunktet mot BIBSYS fremover. Primær kommunikasjonskanal fra BIBSYS til prosjektledere er BIBSYS nettsted og også e-postliste til prosjektledere.

Alan Oliver fra Ex Libris ga et overblikk over Alma og systemets muligheter. Alma er et komplett system som også vil utløse behovet for gjennomgang av arbeidsrutiner og arbeidsflyt ved den enkelte institusjon. Det kommer ikke lenger til å være behov for mellomledd (BIBSYS) for å administrere arbeidsflyt eller tildele roller, men systemet gir oss likevel lite informasjon «gratis». Vi må sørge for at vi drar nytte av alle de funksjonene som finnes i Alma -og dette er avhengig av hva vi mater inn i systemet.

Roger Brisson strategisk leder i Ex Libris mener at Alma gir oss et kunnskapssystem heller enn et nytt informasjonssystem. Vi går fra å skille mellom katalog og nettsider og annen informasjon – til at biblioteket fremstår som en enhet der alt er integrert. Brisson understreket også viktigheten av å sette av tilstrekkelig med tid til opplæring og ikke undervurdere tid og fokus på den delen av implementeringen. 

Anne Gry Skonnord fra UB Oslo avsluttet med å dele erfaringer fra pilotperioden så langt. Hun mente det er all grunn til å glede seg. Hun oppfordret konsortiet til å se mulighetene i det nye systemet - og ikke tilpasse gamle rutiner til nytt system. Innføringen av Alma vil medføre endringer i organisasjonen. Som pilot har UiO vært gjennom deler av Ex Libris opplæringsmoduler. Opplæringen har vært krevende. Vi må lære oss både engelsk og «Almask» sa Skonnord. Det tar tid å bli fortrolig med nye bibliotektermer. Eks: Regsted=Library.
  • Implementering og opplæring av Alma vil krever mye av oss i tiden fremover
  •  Alle må øve og prøve seg frem parallelt med organisert opplæring 
  • Vi må dele våre erfaringer lokalt og nasjonalt
Så til opplæring: Anita Ellerås fra BIBSYS informerte om veien videre:

Det er utviklet egne standardkurs fra Ex Libris som skal tas i bruk fra våren 2015. Disse trenger tilpasning til konsortiets behov og BIBSYS er i gang med å lage en opplæringspakke basert på  modulene i Ex Libris opplæringsprogram.  BIBSYS skal ta i bruk et MOOC-verktøy (de sa ikke hvilket?) som vil gi oss flere muligheter enn Ex Librismodulene kan alene og dermed økt kvalitet på kursdelen av Alma.
En innholdsrik -  og solfylt dag på UiO
Min foreløpige konklusjon er at dette ser veldig bra ut! Et intuitivt web-basert system med mange tilleggsfunksjoner som f. eks: lage/presentere ulike rapporter (herunder grafer og diagrammer) daglig statistikk og oversikter  fra mitt eget tilpassede "Alma-dashboard" av bl.a  katalogiserings- og utlånsaktivitet og andre arbeidsområder vi ønsker å følge tett i hverdagen.


 - Hilsen fra Hanne

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();