torsdag 27. november 2008

Stortinget

I oktober var jeg og Siv på stortinget. Vi ble møtt av driftige bibliotekarer som viste oss rundt og gjennom stortinget og de underjordiske gangene.

Tydeligvis er Ragnhild Jensen et navn som ikke er fremmed her, for da vi sa et vi kom fra UBA var det Ragnhild som var kjent for dem.

Aslak Bonde holdt et foredrag om den norske politiske situasjonen. Det viser seg at norske politikere er skuffende enige... Aslak Bondes nettside her

Vi så Stortingets tiltak for å interessere den yngre garde i politikk. Det var to tilbud. Minitinget, det klasser fra videregående skole kom og ”lekte” storting for en dag med alt som hører med og ”2050 valget er ditt” som henvendte seg til elever fra ungdomsskolen. Her kan elevene skape et eget parti med egne valgsaker som et slags rollespill. Det hele avsluttes med et anonymt valg der man ikke kan stemme på eget parti. Partiet som vinner får så sine saker objektivt evaluert av en datamaskin som også genererer avisoverskrifter 50 år fremover i tid for å vise hvordan politikken vil kunne få utslag for mennesker. For eksempel var en populær valgsak for ungdommene ”gratis sykler til alle”, mens dette 50 år fremover i tid resulterte i at Oslo flommet over av gamle sykkelvrak.

I tillegg fant vi ut at de gamle registrene til eldre stortingsmeldinger er digitalisert og transkiptert. De har vi fått tilsendt et eks av som nå ligger som en PDF på min maskin. Hvis noen skulle trenge det.. Det jobbes forøvrig med å digitalisere de resterende dokumentene som stortingsmeldinger osv til jubileumet i 2014.

- Hilde

tirsdag 25. november 2008

Studietur til Kongsberg bibliotek


Åse, Åselill, Ellen og Lone deltok 17-18. nov. på NBF-Austagders tur til
Kongsberg for å se på det skrankeløse bibliotek og Devotek. Vi fikk
omvisning av biblioteksjefen. Det skrankeløse konsept bestod i at
bibliotekarerne veiledte lånerne med en "Tablet" (dog ikke i pilleform!),
dvs. en lite bærbar pc, som var lett (980 g) å ta med seg ut i rommet.
Man kunne da sitte med lånerne hvor som helst, gå med til hyllen og gjøre
nye søk herfra. Den var også ganske handy mht samlingspleie ute på hyllene.
Der var automat for både lån og innlevering. Men en fysisk skranke skulle
de fortsatt ha, så lånerene hadde et sted å henvende seg.
Musikkrommet var lyst og jazzet med lyttestasjon, mac med musikkprogram,
piano, cd'er og utlån av gitarer.
Devoteket var et lite eksperimentarium lokalisert i biblioteket. Sponset
av div. lokale virksomheter for å fremme interessen for realfag for barn
og unge. Kommende ingeniører til våpenindustrien? Vi fikk lov å leke og
bygge med lego og lage lyskretse. Der var to ansatte til å veilede ud i
den tekniske og mekaniske verden. Og det var veldig gøy å leke her.
Flott tilbud til barn og unge som vil noe annet enn lese og spille musikk.
Vår kollega fra Gjerstad var særlig interesseret med tanke på å fremavle nye ABELer.
Bilder fra biblioteket finnes på R:\Bib\Bilder\Kongsberg 2008

Åse og Lone

mandag 24. november 2008

komfortAbel

I november åpnet en permanenet utstilling på biblioteket om Niels Henrik Abel.Tanken er at en slik utstilling skal være til inspirasjon og glede for kunnskapshungrige studenter og ansatte (se bilde), og i tillegg fremme interessen for matematikk og realfag.

Utstillingen omfatter blant annet:

· Statue av Abel fra 1902 (av Gustav Lærum), utlånt av Rasmussengruppen AS.

· Bokmonter med utstilling av Abels verk og litteratur om Niels Henrik Abel.

· Fire store fargerike plakater/rollups med informasjon om Abelprisen og årets prisvinner. (Plakatene er lånt ut fra Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)). Plakatene byttes ut årlig med informasjon og kunnskap om siste års Abelprisvinner og Abels bidrag i matematikken.

fredag 21. november 2008

KlinIKT 2008 på Hamar 06.11.- 07.11.08

relevant og meningsfull nasjonal konferanse om kunnskapsbasert praksis i praksis


Konferansen satte søkelyset på IKT-støttet kunnskapsbasert praksis og evidensbasert medisin, som er i full fart inn i helsevesenet. Elektroniske systemer for beslutningsstøtte- og dokumentasjon revolusjonerer både administrasjon og søk etter informasjon.


Følgende spørsmål var sentrale:

Vil den såkalte objektiviseringen sette pasienten ut av fokus og føre til nedvurdering av helsepersonellets kompetanse?

Hvilke organisatoriske utfordringer finnes det ved innføring av IKT-støttet kunnskapsbasert praksis?

Hvilke gevinster kan forventes for pasienter, pårørende, ansatte og samfunn?

Er dagens IKT-verktøy gode nok? Det stilles store krav om kompetanse, datasikkerhet og personvern.


Mine favorittpresentasjoner:

Per Olav Vandvik: Kunnskapsbasert praksis i praksis. Se s. 16!

Øystein Eiring: Kunnskap, Internett og pasienter.

Bjørn Hofmann: Kunnskapsbaserte pasienter?

Jette Foss og Geir Kristoffersen: Samarbeid helseforetak/høgskole.


Konklusjon:

Oppfordring til deltakelse i kvalitetsutvikling og samarbeid.


Ragnhild

torsdag 20. november 2008

SMH-dagene 2008 i Trondheim

Sejersted og Næset har vært på seminar med spesialgruppen for medisin og helsefag.

Det var flere interessante foredrag og innlegg under følgende overskrifter:
Rammer: Et blikk inn i framtida - penger, forskning, pasienter
Roller: Sammen med fagmiljøene - eller ved siden av?
Retning: Vi vil gjøre nye ting - hvordan gi slipp på det gamle?

Noen tanker vi har tatt med oss hjem:
Kortere sesjoner og mer repetisjon i undervisninga
Fremstår UBA som relevant for brukerne?
Driver UBA kunnskapsbasert?
Skal vi bli lekre damer med skjørt og langt, flagrende hår og med utstrakt møtevirksomhet i Second Life?

Når det gjelder kunnskapsbasert bibliotekpraksis, har Lena Victoria Nordheim følgende tips:
Stille spørsmål ved egen praksis – og prioritere dem
Bestille artikler til deg selv – ikke bare til andre
Abonnere på innholdsfortegnelsen til Evidence Based Library and Information Practice
Besøke nettstedet eblip.net.au
Organisere/delta i en lesesirkel (hvor man tar for seg ett og ett spørsmål, vurderer forskningen og ser på relevansen)
Delta på 5th International Evidence Based Library & Information Practice Conference

mandag 17. november 2008

Litteraturplakaten

Litteraturplakaten er er samarbeidsprosjekt mellom bl.a. Kristiansand Litteraturscene, Wergelandsenteret og Substans DA, med formål at alle litteraturinteresserte skal kunne finne et arrangement som passer for dem. Nettsiden skal opplyse om litteraturarrangementene som allerede arrangeres, slik som bokhandlernes forfattermøter, bibliotekets litteraturarrangement, ProSalong og lignende.

Onsdag 19.november arrangeres det et seminar om den russiske poeten og Stalin-kritikeren, Osip Mandelsjtam. Osip Mandelsjtam døde i 1938, under deportasjon i Sibir. Som poet haddehan hilst revolusjonen velkommen, men var også en av de første som såhvor det bar hen – og en av de siste som brukte sine forbindelser tilåredde folk som ikke var i nær familie fra Stalins terror.

Arrangementet starter kl 19 og det er fri entre.

Gjest hos Elsevier i Helsinki


Hei:

Den 6. og 7. november deltok jeg på Elsevier Nordic Librarian Forum i Helsinki.
Helsinki er nok hyggeligere å besøke i den lyse årstid, jeg husker en meget trivelig konferanse tidlig på 90-tallet i mai ! Denne gangen vår det både kaldt og blåsende. Jeg benyttet anledningen til å kjøpe ny vinterjakke hos Stockmann (som sies å være Nordens største varemagasin).

Hovedtema for konferansen var knyttet til universitetsforskning, rangering av universiteter og kunnskapsøkonomi. Alle presentasjoner fra konferansen er lagt ut på R: området i følgende katalog:

R:\Bib\Elsevier

Pekka Ylä Anttila fra et finsk institutt for økonomi hadde et meget godt foredrag om
hvordan en kan definere en moderne kunnskapsøkonomi og i hvor stor grad de nordiske land passet i forhold til fasit.

Per Koch fra det norske Forskningsrådet fulgte opp med et fordrag som fokuserte på måling av forskning med ulike indikatorer. Han knyttet en rekke kommentarer til hvordan norske næringer knyttet til våre naturressurser kan virke "low tech" og ikke særlig forskningsintensive men likevel være meget avanserte.

Redaktøren som er ansvarlig for rangeringen av verdens universiteter i Times Educational Supplement redegjorde for metoder og opplegg, litt kjedelig.

E-bøker er et område som vekker stadig mere interesse, forlagene satser selvsagt også mere på dette markedet. Direktøren for Elseviers E-bok avdeling holdt et interessant foredrag om fordelene med E-bøker i akademiske bibliotek.

Denne konferansen er ganske liten med ca. 40 deltakere fra de nordiske bibliotekene samt rundt 10 ansatte fra Elsevier. Det er god anledning til å samtale med andre nordiske bibliotekarer, i år var det 5 fra Norge, den største kontingenten var fra vertslandet Finland (ca. 16 deltakere).

En kan mene en del om Elsevier som dominerende aktør når det gjelder formidling av vitenskapelig informasjon men de er opplagt proffe når det gjelder å arragere slike fagtreff

torsdag 6. november 2008

Seminar med IT-kundesenter på Skottevik

Fra publikumsgruppen delto Hanne og Lone på IT-kundesenters seminar i Skottevik 2 halve dager 27-28.okt. Det var dels et arbeidsopplegg omkring rutiner og kommunikasjon og dels et sosialt kveldsopplegg i bryggehus.
Første del var vi med som observatører til hvordan IT arbeidet seg frem med oversikt over rutiner og rutinebeskrivelser til overføring til rutinebanken, som de tar i bruk i november. Andre UiA-avdelinger kan ta i bruk etter nyttår. Oversikten var satt opp som en rekke spørrende "Hvordan gjør jeg .....?"
Andre del deltok vi i gruppearbeid med å finne begreber for god og dårlig kommunikasjon med kunder eller kollegaer. Dette utartet seg til ganske mye kreativitet og resulterte i et regelsett for "god oppførsel" med en Skottevik-erklæring som alle hos IT-kundesenter underskrev, - mens vi fyrret opp i peisen.
Onsdag var det snakk om IT's virke i biblioteket. Her kom det flere forslag på bordet om åpningstider og hvor i bibliotekets lokaler IT helst kan befinne seg nå eller fremover. -lb

onsdag 5. november 2008

Utlånsautomat oktober

Bruken av den nye utlånsautomaten på Gimlemoen steg med 10% i oktober. I tillegg steg antall lån som ble avvist med 14%.

Jeg ymtet sist at vi måtte klare å komme over 1000, nå som det er så stort volum på utlån. Vi klarte det nesten med 920 utlån. Publikum lar seg gjerne vise hvordan automaten fungerer, selv om de først henvender seg i skranken. Klarer vi å komme over 1000 dokumenter i november? I såfall baker jeg kake. En STOR en (illustrert)

Verktøy for vurdering av tidsskrifter

Som ansatte ved UB får vi ofte henvendelser fra vitenskapelige ansatte
om aktuelle publiseringskanaler. De faglige er selvsagt best istand til å
vurdere kvaliteten på tidsskrifter innen deres fag. Vi kan likevel peke
på noen aktuelle verktøy. Aller først vil det være viktig å kontrollere
at tidsskriftet er med i databasen fra NSD i Bergen. Kun tidsskrifter
som er med her gir uttelling når det gjelder publikasjonspoeng.

http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/

Flere andre verktøy gir mer informasjon om aktuelle tildsskrifter.
Journal Citation Reports fra Thompson ISI gir information om Journal
Impact Factor. Denne verdien vil indireke fortelle en god del om
tidsskriftets status og vitenskapelige gjennomslagskraft. Lister over
tidsskrifter innen en disiplin kan sorteres på impact factor.

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR


Et annet aktuelt verktøy er den fullstendige tidsskriftoversikten
fra Ulrich. Denne kan være nyttig særlig ved potensielt abonnement
da pris og informasjon om eventuelle elektroniske versjoner er med.

http://www.ulrichsweb.com/


Som bibliotekarer med ansvar for utvikling av det åpne arkivet ved
UiA (AURA) vil vi gjerne stimulere til publisering i tidsskrifter som har
en generøs politikk i forhold til deponering i vitenskapelige arkiver. Vi bør
også anbefale publisering i tidsskrifter med en "Open Access" policy der
de ellers er på høyden rent faglig. Ved Universitetet i Lund har de utviklet
et gratis verktøy for vurdering av tidsskrifter som samler mye nyttig
og relevant informasjon:


http://jinfo.lub.lu.se/

tirsdag 4. november 2008

Rød oktober


Ved første øyekast på nettside-statistikken for oktober, kunne det se ut som om finanskrisen hadde nådd også UBA. Sammenliknet med september var nedgangen på mellom 15 og 25 % på de mest trafikerte UBA-sidene. Men som jeg gjorde forrige måned her på Bramseil, er det mer hensiktsmessig å sammenstille oktober med samme periode i 2007. Da følger kurvene det samme mønsteret (sorry, Jørn).

10 på topp (% endring fra 2007 i parantes)

1. UBA forside ( 9%)
2.
Finn fagstoff (46%)
3.
Fagsider (75%)
4.
UBA engelsk forside (61%)
5.
Databaselisten (47%)
6.
Biblioteket a-å (opprettet i år)
7. Forskning og publisering (opprettet i år)
8. Helse og idrettsfag, fagside (60%)
9.
Sykepleie, temaside (186%)
10.
Ordbøker og leksika (49%)

Kommentar:
  • Den prosentvise endringen er stort sett samme som forrige måned, men temasiden for Sykepleie har hatt en imponerende vekst på 186%!? Imponerende.
  • De to nyoppretta nettsidene på 6. og 7. plass har høy trafikk i oktober, og A til Å-listen rykket opp fra 8. til 6.plass.
  • Publikum bruker i gjennomsnitt 17% mer tid på sidene våre, før de klikker videre.
For flere detaljer, finner du hele listen på R:\Bib\FAG & FORMIDLING\Web

HL

Fra fagreferentkonferansen

Flere gode foredrag nå i skriftlig form. Eystein Gullbekk hadde et foredrag om plagiat jeg tror jeg har skrevet om på Bramseil tidligere.

Biblioteket og forskningen:- Hilde

Verktøy for nett-produksjon av pensumlister

Her en demonstrasjon - basert på versjon 2 av verktøyet Pensumlister (pt 5. mai 2009)
PDF dokument pt 5. mai 2009

Demo. For innholdsoversikt klikk på "innholdsknappen" - ved siden av lyden

lørdag 1. november 2008

 
z"); pageTracker._trackPageview();